آخه این انجمن ما یدونس میخوایم چند تاش کنیم
ولی انگار برنامه نویسی و ... میخواد که باید خرج بشه براش گفتم شاید هک باشه براش ولی انگار نیست
بازم میگردم پیدا کردم همینجا میزارم همه استفاده کنن