سلام ، تو انجمن در قسمت آلبوم ها وقتی آلبوم با اسم فارسی ساخته میشه نمیره توش ولی با اسم انگلیسی باشه میره توش !

مشکل از کجاست