ببخشید من هرکاری میکنم نمیتونم قالب خودم رو پیشفرض قرار بدم و هرچی پیشفرض قرار میدهم باز هم دیفالت میمونه
میشه راهنمایی کنید
انجمن:طرفداران سریال مردگان متحرک