من خوندمش ولی گزینه ای ندیدم که ایمیل رو بخواد الان ششمین باره که خوندمش آقا حسین