درود
قسمت متولدین امروز را از کدام قسمت ویرایش و ترجمه کنم
چون از طریق جستجو در لغات و عبارات به نتیجه نرسیدم

1 - چگونه Anniversary (13.06.2013) را تبدیل کنم به متولدین امروز
2 - سال), (1 را حذف کنمبا سپاس