درود
از همگی ممنونم.
با این تفاسیر پس حالا حالا ها من باید فکر تبلیغ رو از سرم خارج کنم و یا اینکه تبلیغات کلیکی بگیرم؟؟

راه دیگه ای به ذهن کسی نمیرسه؟