تحلیل آماری اسپادانا


جدول برآورد حق الزحمه
نوشتن فصل سوم
روش شناسی تحقیق
آمار استنباطی
(فرضیه)
آمار توصیفی
وارد کردن داده های پرسشنامه
طراحی پرسشنامه
تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران
40هزار تومان
هر فرضیه با تحلیل و تفسیر 10 هزار تومان
هر کدام با محاسبه ،رسم نمودار و جداول 3 هزار تومان
هر گویه (سوال):40 ریال
40 هزار تومان
رایگان
کارشناسی
80 هزار تومان
هر فرضیه با تفسیر و تحلیل 12 هزار تومان
هر کدام با محاسبه ،رسم نمودار و جداول 4 هزار تومان
هر گویه (سوال):40 ریال
80 تا 100 هزار تومان
رایگان
کارشناسی ارشد
توضیحات:
1- پرداخت حق الزحمه در قبال دریافت فایل برون داد نرم افزار، فایل اصلی داده ها (در صورتی که داده ها توسط شرکت وارد شده باشد)، فایل نهایی تحلیل داده ها (شامل تمامی جداول و نمودار های توصیفی و جدوال و تحلیل های فرضیات یا سئوالهای پژوهش) در قالب فرمت های Doc و Pdf می باشد.
2- به متقاضیانی که خواستار تحلیل آماری برای پایان نامه خود می باشند، علاوه بر تحلیل آماری فرضیات، فصل چهارم پایان نامه به صورت کامل تحویل داده خواهد تا دانشجو با کمترین اصلاحات، امکان افزودن آن به پایان نامه خود را داشته باشد.موارد ارائه تخفیف:
بر اساس آیین نامه اجرای شرکت داده پردازان نوین اجتماعی اسپادانا موارد زیر از تخفیف بهره مند خواهد شد:
1- کسانی که تحت پوشش سازمان های حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی) می باشند با ارائه تصویر اسکن شده از کارتی که نشان دهنده تحت حمایت بودن می باشد از تخفیف 15 درصد برخوردار می شوند.
2- به دانشجویان ممتاز و نخبه تا سقف 15 درصد با ارائه اسکن نامه دانشگاه تخفیف داده می شود.
3- مراجعینی که از طرف مشتریان قبلی شرکت معرفی شده باشند 10 درصد تخفیف دریافت خواهند کرد.
4- مراجعینی که به صورت گروهی (در قالب یک گروه دوستی، اعضای یک کلاس و ...) مراجعه نمایند از تخفیف 10 درصد برخوردار خواهند شد.
نام بانک
شماره کارت
شماره حساب
ملی
6037-9918-0691-5975
0336114870005
سامان
6219-8610-0686-7237
9002-800-1602950-1
صادرات
6037-6917-2998-0508
0334154677009
تمامی حسابها به اسم آقای میثم مبین می باشد.

tahlilamari.com