موردی نداره ما هر 2 آدرس را میگذاریم باشه برای انجمن دامین
کد PHP:
www.iroonipatogh.ir 
خریداری شد این را به عنوان پرتال قرار میدیم