دوستان این موضوع برام خیلی مهم شده. باید حتما تاریخ رو فارسی کنم. چه راهی سراغ دارین؟
هکش رو نصب کردم، نشد
دستی هم اومدم عوض کنم کلی این ور و اونورش مشکل دار شد. سریع همه رو به حالت اول برگردوندم.
اینجا کسی تونسته بی مشکل تاریخ انجمنش رو شمسی کنه؟
اگه کسی بتونه کمکم کنه خیلی کمک بزرگی کرده. چون واقعا برام مهمه و مدت هاست نتونستم درستش کنم