دوست عزیز برین اول همین تایپیک و موارد خواسته شده رو پ.خ کنید .