آقا من از این کد استفاده کردم همچی درسته جز عکس اولی که زده بیرون:
کد PHP:
<br> </div> <div style="margin-top:10px;"></div> <div class="slider"> <div style="background: url(images/vbiranv6/sprite5.png) -318px -158px;display:none;width:24px;height:24px;position: relative;z-index: 100;top: 75px;right: 10px;" class="star"></div> <div id="example-one">
&
nbsp;
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul class="nav">
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<li class="nav-three last"><a href="#jquerytuts">مقاله برتر</a></li>
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<li class="nav-two"><a href="#core">هک برتر</a></li>
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<li class="nav-one"><a href="#featured" class="current">استایل برتر</a></li>
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</ul>
&
nbsp;
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="list-wrap">&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul id="featured">
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<li> <span style="font-size: 12px;font-family: BYekan;color: white;position: absolute;bottom: 12px;right: 14px;z-index:999999;display:none;">4.2</span> <img title="استایل VBIran Chocolate" src="http://up.vbiran.ir/uploads/137076673142443_choc.png" alt="استایل VBIran Chocolate" class="boximgz" height="91" width="87"> <div style="position:absolute;top: 10px;
right: 108px;font-family:BYekan,Calibri;font-size:14px;"
> <div style="background: url(http://www.vbiran.ir/images/vbiranv6/sprite5.png) no-repeat -143px -158px;
width: 24px;
height: 24px;
display: inline-block;
margin-bottom: -9px;"
></div><a href="http://www.vbiran.ir/thread61279.html">
استایل VBIran Chocolate
</a></div> <div style="position:absolute;top: 40px;
right: 108px;font-family:tahoma;font-size:11px;width:230px"
>
استایلی که اینبار براتون قرار دادم ممکنه در نگاه اول فکر کنید چیز خاصی روی قالب صورت نگرفته ولی با دیدن ریزنکات متوجه میشید که ..</div>
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</ul>
&
nbsp;
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul style="position: relative; top: 0px; left: 0px; display: none;" id="core" class="hide">
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<li> <span style="font-size: 12px;font-family: BYekan;color: white;position: absolute;bottom: -5px;right: 14px;z-index:999999;">4.2</span> <img title="تشکر" src="images/vbiranv6/like.png" style="position: absolute;
top: -18px;
height: 91px;
border-radius: 6px;
right: 9px;
width: 87px;" 
alt="تشکر" height="91" width="87"> <div style="position:absolute;top:-14px;right:108px;font-family:BYekan;font-size:14px;"> <div style="background: url(http://www.vbiran.ir/images/vbiranv6/sprite5.png) no-repeat -170px -158px;
width: 24px;
height: 24px;
display: inline-block;
margin-bottom: -9px;"
></divهک تشکر </div> <div style="position:absolute;top:16px;right:108px;font-family:tahoma;font-size:11px;width:230px;">
بی شک پرطرفدار ترین و برترین هک تاریخ ویبولتین هک تشکر بوده که ..
</
div>
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</ul>

&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul style="position: relative; top: 0px; left: 0px; display: none;" id="jquerytuts" class="hide">

&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<li> <span style="font-size: 12px;font-family: BYekan;color: white;position: absolute;bottom: -4px;right: 14px;z-index:999999;">همه</span> <img title="پکیج آیکن موبایل" src="images/vbiranv6/4s.png" style="position: absolute;
top: -18px;
height: 91px;
border-radius: 6px;
right: 9px;
width: 87px;" 
alt="پکیج آیکن موبایل" height="91" width="87"> <div style="position:absolute;top: -14px;
right: 108px;font-family:BYekan;font-size:14px;"
> <div style="background: url(http://www.vbiran.ir/images/vbiranv6/sprite5.png) no-repeat -196px -158px;
width: 24px;
height: 24px;
display: inline-block;
margin-bottom: -9px;"
></div> <a href="http://www.vbiran.ir/thread42749.html"پکیج 1500 ایکون موبایل همراه با تکست</a> </div> <div style="position:absolute;top: 16px;
right: 108px;font-family:tahoma;font-size:11px;"
>
ازون جایی که تقاضا زیاد بود تصمیم به جمع اوری پک آیکون های موبایل کردیم این پکیج تقریبا 1500 ایکون داره دقیقا 1475 ) ..
</
div>

&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</ul>


&
nbsp;
&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div
&
nbsp;</div>  </div> <div title="در این قسمت مشکلاتی که بار ها و بار ها پرسیده شده و می شوند گرداوری شده است !" class="faq" rel="tooltip"> <div class="problem"></div> <ul class="col1"> <li><a href="http://www.vbiran.ir/thread10151-9.html">دلایل لود نشدن ادیتور</a></li> <li><a href="http://www.vbiran.ir/thread1371-16.html">تعویض جستجوی ویبولتین با گوگل</a></li> <li><a href="http://www.vbiran.ir/thread27203.html">خالی بودن منو تغییر استایل/زبان</a></li> </ul> <ul class="col3"> <li><a rel="nofollow" href="http://bit.ly/OWHRjp">مشکل زبان با  تغییر سرور</a></li> <li><a href="http://www.vbiran.ir/thread6215.html">نمایش Array جای نام کاربران</a></li> <li><a href="http://www.vbiran.ir/thread10151-9.html">نداشتن دکمه در ادیتور</a></li> </ul> <ul class="col2"> <li><a href="http://www.vbiran.ir/thread14280.html">کامل نبودن TCAT قالب</a></li> <li><a href="http://www.vbiran.ir/thread5635.html">کادربندی پست بیت</a></li> <li><a href="http://www.vbiran.ir/thread7454.html">حذف Forum.php از آدرس</a></li> </ul> </div> <div class="body_wrapper"> <div id="breadcrumb" class="breadcrumb"> <ul class="floatcontainer"> <li class="navbithome"><a href="http://www.vbiran.ir/" accesskey="1"></a><div alt="خانه" style="background: url(http://www.vbiran.ir/images/vbiranv6/sprite5.png) no-repeat -293px -158px;
display: inline-block;
width: 24px;
height: 24px;
margin-top: -5px;
margin-bottom: -5px;"
><a href="http://www.vbiran.ir/" accesskey="1"></a></div></li> <li class="navbit lastnavbit"><span>انجمن</span></li> </ul