با سلام

جهت تست سرویس های ما می توانید از سرویس تست 100 مگ برای 1 هفته استفاده نمایید.
http://www.dlsthosting.org/cart.php?gid=6