سلام یکی اومده گروه های کاربری را اشتباه ترجمه کرده همه چیو خراب کرده
ببخشید گروه 7 کدام گروه است؟
ممنون