بنده وقت ندارم براتون آماده کنم ولی خودتون میتونید با استفاده از مطالب زیر درستش کنید
postbit_legacy رو سرچ و باز کنید

این رو پیدا کنید

کد:

<blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div>

خب جاگزین کنید با این


کد:

<blockquote class="signature restore"><div class="mysg">{vb:raw post.signature}</div>
اسم کلس خودتون رو جایگزین کنید
سی اس اس رو در مسیر فولدر استایلتون آپ کنید

میتونید هم در ادیشنال اضافه کنید...

اگر کامل یا ناقص یا اشتباه بود بزرگان ببخشن