کسی نیست مشکل مارو چاره کنه؟
از مسئولین هاست 97 کسی نیســـــــــــت