حذف شکلک های دسته بندی نشده به طور دسته جمعی !
از عنوان معلومه جه طور باید شکلک های دسته بندی نشده رو به طور کلی پاک کرد ؟