سرویس های وب امکان دسترسی به ویژگی ها ، قابلیت ها و پتانسیل های سرویس دهنده را از راه دور ایجاد می کند. سرویس های فوق را می توان در بخش منطق وسیاست های کاربردی نرم افزارها و همینطور دسترسی به داده ها را مدیریت کرد.