خيلی ازت ممنونم
اونارو رينيم كردم
.php هم ديگه نشون نميده
اما تو فروم روی تب انجمن كه كليك ميكنم
اررور ميده اين از چيه ديگه؟