بعد از نصب فارسی ساز ، در پروفایل کاربری ستون تب ها و ستون مشخصات البوم ها دوستان و آخرین بازدیدکننده ...... به علت راست چین شدن عوض شده .
امکان داره به حالت اول برگرده این ستونها و ای اینکه از خیر فارسی ساز باید بگذرم .