ساخت پرفیکس طبق آموزشای اینجا بوده و هیچ مشکلی نداره