سلام
خسته نباشید
مشکلی داشتم که تو قالب جدیدم آخرین ارسالها رفرش نمیشد
حالا دلیلش رو فهمیدم از فایلFORUMHOME هست
دوستان این کد منه
لطفا بگید مشکلش چیه؟
کد:
{vb:stylevar htmldoctype} <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}" id="vbulletin_html"> <head> {vb:raw headinclude} <title>{vb:raw vboptions.bbtitle}</title> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_read_marker.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script> <vb:if condition="$vboptions['storecssasfile']"> {vb:cssfile forumhome-rollup.css} <vb:else /> {vb:cssfile forumbits.css,forumhome.css,options.css} </vb:if> <!--[if lt IE 8]>{vb:cssfile forumbits-ie.css,options-ie.css}<![endif]--> <vb:if condition="$show['sidebar']"> {vb:cssfile sidebar.css,widgets.css,tagcloud.css} <!--[if lt IE 8]>{vb:cssfile sidebar-ie.css}<![endif]--> <script type="text/javascript"> <!-- document.write('<script type="text/javascript" src="' + yuipath + '/animation/animation-min.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>'); var sidebar_align = '{vb:raw show.sidebarposition}'; var content_container_margin = parseInt('{vb:math {vb:stylevar forum_sidebar_width}+{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}'); var sidebar_width = parseInt('{vb:stylevar forum_sidebar_width}'); //--> </script> <script type="text/javascript" src="{vb:raw vboptions.bburl}/clientscript/vbulletin-sidebar.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script> </vb:if> {vb:raw headinclude_bottom} </head> <body> {vb:raw header} {vb:raw navbar} {vb:raw changstats} <div id="pagetitle"> <h1>{vb:raw vboptions.bbtitle}</h1> <p id="welcomemessage" class="description">{vb:rawphrase welcome_to_the_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p> </div> <vb:if condition="$show['sidebar']"> <div id="content_container" class="{vb:raw $sidebar_class} <vb:if condition="$show['sidebarposition'] == 'left'">contentright</vb:if>"> <div id="content" <vb:if condition="$sidebar_class">class="{vb:raw $sidebar_class}"</vb:if>> </vb:if> <!-- main --> {vb:raw template_hook.forumhome_above_forums} <ol id="forums" class="floatcontainer"> {vb:raw forumbits} </ol> {vb:raw template_hook.forumhome_below_forums} <!-- /main --> <div class="navlinks"> <div class="navlinks1"> <a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread&amp;markreadhash={vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" rel="nofollow">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a> <vb:if condition="$vboptions['forumleaders']">| <a href="showgroups.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow"> <vb:if condition="$vb_suite_installed"> {vb:rawphrase view_site_leaders} <vb:else /> {vb:rawphrase view_forum_leaders} </vb:if> </a></vb:if> </div> </div> {vb:raw ad_location.board_after_forums} <!-- what's going on box --> <div id="wgo" class="collapse wgo_block block"> <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase whats_going_on}</h2> <div class="blockbody formcontrols floatcontainer"> {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos1} <vb:if condition="$show['loggedinusers']"> <!-- logged-in users --> <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section"> <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/users_online.png" alt="{vb:rawphrase currently_active_users}" />{vb:rawphrase currently_active_users}</h3> <div> <p>{vb:rawphrase there_are_x_y_online_link, {vb:raw totalonline}, {vb:raw session.sessionurl_q}} <span class="shade">{vb:rawphrase x_members_and_y_guests, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}}</span></p> <p>{vb:rawphrase most_users_ever_online_was_x_y_at_z, {vb:raw recordusers}, {vb:raw recorddate}, {vb:raw recordtime}}</p> <vb:if condition="$activeusers"> <ol class="commalist" id="wgo_onlineusers_list"> <vb:each from="activeusers" value="loggedin"> <li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw loggedin}}">{vb:raw loggedin.musername}</a>{vb:raw loggedin.invisiblemark}{vb:raw loggedin.buddymark}{vb:raw loggedin.comma}</li> </vb:each> </ol> </vb:if> </div> </div> <!-- end logged-in users --> </vb:if> {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos2} <vb:if condition="$show['upcomingevents']"> <div id="wgo_events" class="wgo_subblock section"> <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/event.png" alt="{vb:rawphrase todays_events}" /><vb:if condition="$show['todaysevents']">{vb:rawphrase todays_events}<vb:else />{vb:rawphrase upcoming_events_for_the_next_x_days, {vb:raw vboptions.showevents}}</vb:if></h3> <ol> {vb:raw upcomingevents} </ol> </div> </vb:if> {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos3} <vb:if condition="$show['birthdays']"> <!-- today's birthdays --> <div id="wgo_birthdays" class="wgo_subblock section"> <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/birthday.png" alt="{vb:rawphrase todays_birthdays}" />{vb:rawphrase todays_birthdays}</h3> <ol class="commalist"> <vb:each from="birthdays" value="row"> <li><a href="{vb:link member, {vb:raw row}}">{vb:raw row.username}</a><vb:if condition="$row['age']"> ({vb:raw row.age})</vb:if>{vb:raw row.comma}</li> </vb:each> </ol> </div> <!-- end today's birthdays --> </vb:if> {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos4} <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section"> <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png" alt="{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}" />{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h3> <div> <dl> <dt>{vb:rawphrase threads}</dt> <dd>{vb:raw totalthreads}</dd> <dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw totalposts}</dd> <dt>{vb:rawphrase members}</dt> <dd>{vb:raw numbermembers}</dd> <vb:if condition="$show['activemembers']"> <dt>{vb:rawphrase active_members}</dt> <dd>{vb:raw activemembers}</dd> </vb:if> </dl> <p>{vb:rawphrase welcome_to_our_newest_member_x, {vb:link member, {vb:raw newuserinfo}}, {vb:raw newuserinfo.username}}</p> {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_stats} </div> </div> {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos5} </div> </div> <!-- end what's going on box --> <div id="footer1"> <center> <a href="archive/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}"><img src="images/Hitmix/footer_bottom/bottom_footer1.gif" width="54" height="54"/></a> &nbsp; <a href="sendmessage.php"><img src="images/Hitmix/footer_bottom/bottom_footer2.gif" width="54" height="54"/></a> &nbsp; <a href="{vb:raw relpath}"><img src="images/Hitmix/footer_bottom/bottom_footer3.gif" width="54" height="54"/></a> &nbsp; <a href="{vb:raw relpath}#top"><img src="images/Hitmix/footer_bottom/bottom_footer4.png" width="54" height="54"/></a> &nbsp; </ul> </center> </div> <div id="footer2"> <div id="footer3"> <div id="footer10"> <div class="menu_footer1"> <div class="menu_footer_icon1"></div> <div class="menu_footer_padding"> وب سایت مودینگوی پارسی در سال 1390 بنا شد و با کیفیت بالای کار خود و تخصص در یک امر یعنی ویرایش بازی های رایانه ای و ارائه ی پچ های بی نقض توانست خیلی از کاربران حرفه ای را به خود جذب نماید و همیشه هدف خود را حفظ کرده و هیچ وقت کیفیت را فدای کمیت نکرده است و همیشه حامی ادیت و ادیتور ایرانی می باشد </div> </div> <div class="menu_footer2"> <div class="menu_footer_icon2"></div> <div class="menu_footer_padding"> مودینگوی پارسی با اهداف کوتاه و بلند مدت خود همیشه خدمت رسانی به ایران و ایرانی رو سر لوحه ی خود قرار داده است </div> </div> <div class="menu_footer3"> <div class="menu_footer_icon3"></div> <div class="menu_footer_padding"> پل های ارتباطی با ما : [email protected] </div> </div> <div class="menu_footer4"> <div class="menu_footer_icon4"></div> <div class="menu_footer_padding"> <ul> <li><span style="color: #00ccff;"><strong><a href="http://pescamp.ir/Forum/showthread.php?240-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-pdf" target="_blank"><span style="color: #00ccff;">ساخت فیس(پی دی اف) msh90</span></a></strong></span></li> <li></li> <li><span style="color: #800000;"><strong><a href="http://pescamp.ir/Forum/showthread.php?574-quot-quot-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%8633-quot-quot" target="_blank"><span style="color: #800000;">ساخت کیت(ویدئو) Yassin33</span></a></strong></span></li> <li></li> <li><span style="color: #008080;"><strong><a href="http://pescamp.ir/Forum/showthread.php?268-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%85%D9%86-(%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF)-by-alimessi&amp;goto=newpost" target="_blank"><span style="color: #008080;">ساخت چمن(پی دی اف) Alimessi</span></a></strong></span></li> <li></li> <li><span style="color: #666699;"><strong><a href="http://pescamp.ir/Forum/showthread.php?503-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%84-(by-nimar9)" target="_blank"><span style="color: #666699;">ساخت تایتل (ویدئو) Nimar9</span></a></strong></span></li> <li></li> <li><span style="color: #ff00ff;"><strong><a href="http://pescamp.ir/Forum/showthread.php?245-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-(by-sobshan)" target="_blank"><span style="color: #ff00ff;">ساخت کیت(پی دی اف) Sobshan</span></a></strong></span></li> <li></li> <li><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://pescamp.ir/Forum/showthread.php?558-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-Mohammad-CR7" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">ساخت کفش(ویدتو) MohammadCr7 </span></a></strong></span></li> <li></li> <li><span style="color: #333333;"><strong><a href="http://pescamp.ir/Forum/forumdisplay.php?89-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7" target="_blank"><span style="color: #333333;">آموزش های بیشتر...</span></a></strong></span></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> {vb:raw ad_location.board_below_whats_going_on} <vb:if condition="$show['sidebar']"> </div> </div> </body> </html>