برای گسترش یک سایت جمع آوری اخبار در حال جذب نویسنده با شرایط زیر هستیم:

1. آشنایی با وردپرس
2. آشنایی با فضای خبری و توانایی انتخاب اخبار
3. امکان کار از راه دور
4. داشتن سابقه کاری مناسب و نمونه کار
5. حقوق توافقی

خبرها copy بدون تغییر هستند. فقط نیاز است که انتخاب و دسته بندی از بین اخبار روز توسط شخص انجام بگیرد و در سایت paste شود.

*بعضی از اخبار تصویر هم دارند که باید آپلود شود.
*لینک های داخل متن خبر باید حذف شوند.