براي انکه بدانیم با چه IP در اینترنت هستیم فقط کافی به محيط Command Prompt رفته و عبارت '' IPCONFIG '' را وارد كنيم. برای مثال پس از اجراي دستور نتايج زير به دست می آید : Windows IP Configuration 0 Ethernet adapter : IP Address. . . . . . . . . : 213.155.55.233 Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . : 213.155.55.233 ملاحظه ميكنيد كه IP ما213.155.55.233 است.
آدرسهاي IP به چند کلاس تقسیم می شود؟
آدرسهاي IP شامل پنج كلاس A,B,C,D,E مي شوند. از میان اين كلاسها فقط كلاسهاي A,B,C کارایی دارند كه به توضیح آنها مي پردازيم . كلاس A : تمام IP هايي كه www آنها (شكل كلي IP را به صورت Page Not Found - Yahoo! Canada Error Handler می باشد) بين 1 تا 126 است ، جزو كلاس A می باشد. به عنوان مثال : 112.10.57.13 يك IP كلاس A است. اين كلاس مخصوص پايگاهاي خیلی بزرگ اينترنتي است. كلاس B : همه IP هايي كه WWW آنها بين 128 تا 191 مي باشد را شامل مي گردد. مثل IP ي 172.155.55.73 كه جزو كلاس B است. كلاس C : اين كلاس همه IP هايي كه WWW آنها بين 192 تا 223 است را شامل مي شود: مانند 213.133.52.138 كه جزو كلاس C ميباشد.