الف- هاب (Hub ) :
هاب ها در يک شبکه ، نقطه متمرکز کننده معرفی شده و امکان ایجاد محل اتصالی برای گره های شبکه های محلی می باشد . به هاب هایی که امکان اتصال فيزيکی چندين قطعه کابل کوتاه بکار می رود ، هاب های انفعالی (Passive ) و به هاب هایی که امکان اتصال کابل های طولانی استفاده می شود ، هاب های فعال ( Active ) نامیده می شود .

ب - كانكتورها :
واسط بين كابل و كارت شبكه ، کانكتور نامیده می شود.
شبكه های باس كه از كابل كواكسيال استفاده شده است از كانكتور BNC استفاده میکند. كه شکل کانکتور يك كانكتور T شكل است. از يك سر كابل كواكسيال وارد می شود، يك سر به كارت شبكه وصل می شود، سر ديگر به كابلی متصل می گردد كه به كامپيوتر بعدی روی شبكه ختم می شود.

ج- ابزارهای اتصال قطعات شبکه چیست ؟
برای ایجاد رابطه بین شبکه های متفاوت و یا بخش های مختلف يک شبکه از پل ها ( Bridges ) ، دروازه ها ( Gateway ) و مسیرگردان ها ( Router ) به کار گرفته می می شود .