داداش من میخوام از هر دو استفاده کنم مشکلیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لطفا کاری نکنید تایپیکو ببندند