IP يك‌ عدد 32 بيتي‌ (bit) است‌ كه‌ بعد از متصل شدن‌ به‌ شبكه‌(... , Internet , LAN) به‌ ما تعلق‌ مي‌گيرد. IP را مي توان به صورت http://www.xxx.yyy.zzz تصور کرد كه هر زمان اتصال به اينترنت به صورت Dial Up باشد اين عدد عوض مي شود. برای مثال در حال حاضر IP ما 213.155.55.114 است اما در متصل شدن بعدي ممكن است اين عدد به 213.155.55.200 تغيير پیدا کند.

IP چه كارایی دارد؟
IP به صورت يك شناسنامه در شبكه وجود دارد و استفاده های زیادی دارد .براي تعریف كامل IP نياز به توضیح دادن در رابطه با TCP/IP است. همان طوری كه در جامعه شناسنامه ابزاری براي احراز هويت استفاده می شود و بدون وجود آن عضو آن جامعه به حساب نمی آییم ، IP نيز ابزاری براي معرفی ما در شبكه است و امكان وصل شدن به شبكه بدون آن وجود ندارد. برای مثال زمانیکه كه در شبكه مشغول چت (Chat) هستيم ، كامپيوتر شخصی شما داراي يك IP مي باشد. و جمله هایی كه شما تايپ مي كنيد با مسير يابها (Router ) مسير يابي (Routing) شده و به كامپيوتر شخص مقابل ارسال میگردد و متني كه شخص مقابل تايپ ميكند روي IP شما ارسال مي شود.