الف ايستگاه کاری Workstation :
معروف ترین اجزای یک شبکه ، ایستگاه کاری می باشد که با استفاده از آن می توان با شبکه ارتباط داشت. ایستگاه کاری به معنی پایانه هوشمند در شبکه می باشد به خاطر اینکه می تواند پردازش و اجرای برنامه را انجام دهد.
ب - کارت های رابط شبکه ( NIC ) :
واسطی که جسم جدا از شبکه را به LAN متصل میسازد و آن را راه اندازی می کند ، کارت رابط شبکه يا آداپتور شبکه ( Network Interface Adapter NIC ) ناميده می شود .
ج - کابل بندی ( Cabling ) :
به هم وصل شدن فيزيکی گره های شبکه را کابل بندی شبکه میگویند .

د - سرويس دهنده ( Server ) :
یک کامپیوتری که عملیات دسترسی به فایل ها و دیگر خدمات را در شبکه ایجاد کند به آن سرویس دهنده می گویند.
این سرویس دهنده ها از قدرت پردازش بالا با حافظه موقت و دائم با حجم بالا استفاده می کنند.