موفق باشید ومن دوستان وی بی ایران درخدمتیم اعلام کنید تاپییک رو ببندند.