دوست عزیز / من اون هکی که گفتیم رو ااضافه می کنم / کادرا اضافه نمیشه
البته منظورم از کادر همون خطیه که اینا رو از هم جدا می کنه