برای الکسا باید دامنه جدید رو ثبت کنید .
در مورد سایت مپ هم میتوانید تغییراتی دهید .
البته اگر مطالبی قرار دهید و...
اگرتنها قصد ریدایرکت کردن به دامنه اصلی رو دارید زیاد مهم نیست .