برای حل موضوعات مختلف بوسیله کامپیوتر باید این موضوعات را به طریق مرحله های تصمیم گیری ساده و عملیاتی که کامپیوتر توانایی اجرای آن را داشته باشد تبدیل کنیم . به همین ترتیب لیست مرتبی از مرحله های عملیاتی تهیه می شود که اجرای منظم و مرتب آن باعث حل شدن مسائل توسط کامپیوتر خواهد شد. چنین لیست مرتب با مراحل تصمیم گیری و عملیاتی، اصطلاحا الگوریتم نامیده می شود.
ویژگی های الگوریتم:

  1. باید الگوریتم ما را به نتایج مورد نظر برساند.
  2. در زمانی بسیار محدود به اتمام برسد.
  3. پشت سر هم قرار گرفتن دستورالعملهای به شیوه ی منطقی
  4. سوالی بودن جملات الگوریتم
  5. الگوریتم باید نقطه شروع و اتمام نیز داشته باشد.