سلام دوستان
من درجه کاربری مورد نظرمو پیدا کردم
اما گروه گاربری هام با درجه ها تطا بق نداره
یه نفرو میخواستم برام این کارو انجام بده
هزینشم پرداخت میشه