چــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــی شد