*سلام .
*من دنبال یه شریک میگردم واسه خریدسروراختصاصی.
*سایتم دارم کامل کامله.
*همه کارام تکمیله فقط ینفرومیخوام که باهم هزینه کنیم سروروبگیریم .
*هرکس خواست پی ام خصوصی بده تاهزینه سرورو وشرایطو بهش بگم.