ما در اینجا به ارائه راه کاری برای تبدل واحدهای ارزی از طریق گوگل به شکل چندگانه و همزمان خواهیم پرداخت به طور مثال می خواهیم بدانیم مجموع 3 پوند و 2 دلار در واحد ارزی یورو چه مقدار خواهد بود.
برای این کار ابتدا لازم است واحدها و مقادیر واحدهای ارزی ابتدایی را در آن وارد کنیم و از طریق استفاده از علامت «+» آنها را با هم جمع کنیم، و بعد برای نمایش در واحد ارزی که مورد نظرمان می باشد از همان قالب گذشته استفاده نمائیم. به عنوان مثال اگر بخواهیم بدانیم که 3 پوند به علاوه ی 2 دلار چه مقدار یورو خواهد شد این گزینه را در موتور جستجو کننده ی گوگل جستجو می کنیم.
3pound+2dollar in euro