یاهو محدودیتی برای اد ایجاد کرده است که این میزان حداکثر 1000 تا است . البته در ایمیل های yahoo.com @ . در ایمیل های ymail.com @ مثل این که این میزان حداکثری کمتر است .