حتما نیستن دیگه! وقتی بیان جواب میدن.

شماررو فک کنم مدیر ها داشته باشن!