من گزینه دوم رو زدم هزینشم پرداخت کردم
دیر اومدی مجید جان دلبندم