از قالب پست بیت لگسی فعلی بک آپ بگیرید و پست لگسی قالبتون رو جایگزین کنید