در دیتابیس مربوط در سربرگ sql دستورات زیر بزنید


کد:
drop table `cms_widgettype`;

کد:
CREATE TABLE `cms_widgettype` ( 
  `widgettypeid` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `class` varbinary(50) NOT NULL, 
  `packageid` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`widgettypeid`), 
  UNIQUE KEY `class` (`class`,`packageid`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=23 ;

اگر ادامه داشت اطلاع بدید.


مطمئن بشید دستورات درست اجرا می شود