اگر خواستی یاهو ای دی و رمز رو برام پ.خ کن برات درست کنم
اگر اعتماد داری.اگر نداری که صبر کن ببین بقیه دوتسان چه نظری میدن شاید درست شد
یا علی مدد