نام Windows Reader اسم یکی از اپلیکیشن های فرض شده ی نصب درفضای Modern UI در ویندوز 8 می باشد.
از طریق اپلیکیشن Reader ما می توانیم فایل های XPS و PDF را به حالت اجرا در آورده واجزای تشکیل دهنده ی این فایل ها را مطالعه نمائیم. در واقع این اپلیکیشن ها کارایی همانند عملکرد Adobe Reader دارند در این روش ما کلید های میان بر در اپلیکیشن Reader ویندوز 8 را به شما معرفی می نمائیم:
F8: جابه جا شدن میان حالت های گوناگون مطالعه ( یک صفحه، دوصفحه و یا پیوسته)
Ctrl+R: موجب چرخش صفحه
Ctrl+H: انتخاب کردن متن
Ctrl++: بزرگ کردن صفحه
Ctrl+-: کوچک کردن صفحه
Ctrl+P: چاپ کردن محتویات
Ctrl+O: باز نمودن فایل جدید
Ctrl+A: انتخاب نمودن تمام محتویات
Ctrl+M: دیدن آخرین فایل هایی که باز شدند.