فرض می کنیم درحال کار با چند ستون از داده در نرم افزار Microsoft Excel هستید و می خواهید متوجه شوید که محتویات این دو ستون یکسان هستند یا در بعضی از سلول های دو یا چند ستون، فرق هایی موجود می باشد. در این روش یک راه بسیار سریع برای مقایسه کردن محتویات چند ستون موجود در اکسل می پردازیم.
روش کار: در آغاز نرم افزار Excel را فراخوانی نمائید و فایل مورد نظرتان را اجرا نمائید، و حالا از طریق ماوس، چند ستون را به شکل انتخاب در آورید به شکلی که تمامی سلول های هر ستون به حالت انتخاب دربیاید، شما می توانید بر روی عنوان یک ستون کلیک نمائید و با نگه داشتن کلید Ctrl روی عنوان ستون دیگرکلیک نمائید.بعد کلید F5 را از روی کیبور فشار دهید پنجره ای به نامGO TO باز خواهد شد، حالا بر روی آیکن Special کلیک نمائید. حالا اگر که میان محتویات دو ستون فرقهایی وجود دارد، ستونی که فرق دارد به حالت پر رنگ در می آید به این روش مشخص می شود که آن از محتویاتی متفاوت با سلول های دیگر برخوردار است.