عزیز مطمینید ؟

اگر اینجوری باشه که هرکی میاد ۳۰ ت میده ۱۰۰۰ تا بنر به ارزش هر کدوم ۱۰ ت درخواست میکنه !