من میخوام یه سایت عکس و دانلود و... داشته باشم اما هر قالب یا پوسته ای نصب میکنم یه مشکلی داره شما پوسته ای سراغ ندارید؟