خب شاید بعضی از دوستان بخواند برای ایندکسشون favicon قرار بدند ولی دستورش را نمی دونند
خب بسیار ساده هست
کافیست بین دو تگ اصلی <head></head> دستور زیر را قرار دهید
کد HTML:
<link rel="shortcut icon" href="url"/>
به جای کلمه url ادرس عکس را قرار دهید
موفق باشید