میخواهم فقط انجمن داشته باشم نه سایت !
یعنی کل پوشه اپلود رو به پیکو اچ تی ام ال اضافه کنم

درست شد