تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: [ ویجت ] آمار بازی آنلاین v3 Arcade Stats CMS Widget for vB4 Suite

 1. Top | #1
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,961 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض [ ویجت ] آمار بازی آنلاین v3 Arcade Stats CMS Widget for vB4 Suite

  درود.
  استفاده از این هک را نویسنده به عنوان ریسک دانسته است .
  نصب :
  ابتدا فایل ها رو درون روت انجمنتون بریزید و xml رو ایمپورت کنید .
  حالا در ADMIN CP > vBulletin CMS > Widgets > Create New Widget یک ویجت جدید بسازید .
  نوعش رو PHP Direct Execution بزنید .
  عنوان : آمار بازی های آنلاین سایت
  توضیحات : دلخواه !
  حالا به قسمت ویجت ها برید و روی Configure یا همان پیکر بندی کلیک کنید و این کد رو قرار دهید :
  کد:
  global $vbulletin, $bbcode, $parser, $path, $db;
  $g_limit = 5;
  $g_champs_limit = 5;
  $g_news_limit = 5;
  $g_scores_limit = 5;
  
  function get_games ($as_handle, $as_title, $limit) {
    global $vbulletin;
  
    switch ($as_handle) {
      case 'recent':
        $orderby = "dateadded DESC";
        break;
      case 'played':
        $orderby = "sessioncount DESC";
        break;
      case 'popular':
        $orderby = "votepoints DESC";
        break;
      default:
        $orderby = "gameid ASC";
        break;
    }
  
  
    $getgames = $vbulletin->db->query("
        SELECT games.* FROM " . TABLE_PREFIX . "v3arcade_games AS games
        ORDER BY " . $orderby . "
        LIMIT $limit
    ");
  
    while ($game = $vbulletin->db->fetch_array($getgames))
    {
        $game['gamename'] = fetch_trimmed_title(stripslashes($game['title']),$maxtitlechars);
        $game['gamedate'] = vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $game['dateadded']);
        $getbgrow = exec_switch_bg();
  
      switch ($as_handle) {
        case 'recent':
          $as_game_data = $game['gamedate'];
          break;
        case 'played':
          $as_game_data = "Played " . $game['sessioncount'] . " times";
          break;
        case 'popular':
          $as_game_data = $game['votepoints'] . " votes";
          break;
        default:
          $as_game_data = "";
          break;
      }
  
        //eval('$as_gamebits .= "' . fetch_template('v3a_CMS_as_gamebits') . '";');
        $templater = vB_Template::create('v3a_CMS_as_gamebits');
      $templater->register('as_game_data',$as_game_data);
       $templater->register('game',$game);
       $as_gamebits .= $templater->render();
  
    }
    $vbulletin->db->free_result($getgames);
  
     // eval('$gametable = "' . fetch_template("v3a_CMS_as_{$as_handle}_gametable") . '";');
    $templater = vB_Template::create('v3a_CMS_as_' . $as_handle . '_gametable');
     $templater->register('as_title',$as_title);
     $templater->register('as_gamebits',$as_gamebits);
    $gametable = $templater->render();
    return $gametable;
  }
  
  function get_champs ($limit) {
    global $vbulletin;
  
    $champs = $vbulletin->db->query_read("
        SELECT COUNT(games.highscorerid) AS count, user.username, user.userid
      FROM " . TABLE_PREFIX . "v3arcade_games AS games
        LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "user AS user ON user.userid = games.highscorerid
        WHERE user.userid IS NOT NULL
        GROUP BY user.username, user.userid
      ORDER BY count DESC, user.userid ASC
      LIMIT " . $limit
    );
  
    $row = '0';
    $awards = '0';
    $leaders = '0';
    while ($champ = $vbulletin->db->fetch_array($champs)) {
       $leaders++;
      if ($awards != $champ['count']) {
        $row = $leaders;
      }
      $awards = $champ['count'];
      $getbgrow = exec_switch_bg();
      //eval('$as_champbits .= "' . fetch_template('v3a_CMS_as_champbits') . '";');
      $templater = vB_Template::create('v3a_CMS_as_champbits');
      $templater->register('getbrow',$getbrow);
       $templater->register('champ',$champ);
       $as_champbits .= $templater->render();
    }
    $vbulletin->db->free_result($champs);
  
    //eval('$champstable = "' . fetch_template("v3a_CMS_as_champstable") . '";');
    $templater = vB_Template::create('v3a_CMS_as_champstable');
     $templater->register('as_champbits',$as_champbits);
    $champstable = $templater->render();
    return $champstable;
  }
  
  function get_random_game () {
    global $vbulletin;
  
    $random_game = $vbulletin->db->query_first("
      SELECT gameid,title,description,stdimage,highscore,user.userid,user.username
      FROM " . TABLE_PREFIX . "v3arcade_games AS games
        LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "user AS user ON user.userid = games.highscorerid
      ORDER BY RAND()
      LIMIT 1
    ");
  
    $as_random_gameid = $random_game[gameid];
      $as_random_gametitle = $random_game[title];
      $as_random_stdimage = $random_game[stdimage];
      $as_random_description = $random_game[description];
    if($random_game[highscore] == 0)
    {
      $as_random_highscore   = "No Score";
      $as_random_highscorer  = "";
      $as_random_userid  = "";
    }
    else
    {
      $as_random_highscore   = intval($random_game[highscore]);
      $as_random_highscorer  = "(" . $random_game[username] . ")";
      $as_random_userid  = $random_game[userid];
    }
    $vbulletin->db->free_result($random_game);
    //eval('$random_table = "' . fetch_template('v3a_CMS_as_random') . '";');
    $templater = vB_Template::create('v3a_CMS_as_random');
     $templater->register('as_random_gameid',$as_random_gameid);
     $templater->register('as_random_gametitle',$as_random_gametitle);
     $templater->register('as_random_highscore',$as_random_highscore);
     $templater->register('as_random_userid',$as_random_userid);
     $templater->register('as_random_highscorer',$as_random_highscorer);
     $templater->register('as_random_stdimage',$as_random_stdimage);
     $templater->register('as_random_description',$as_random_description);
    $random_table = $templater->render();
    return $random_table;
  }
  
  function get_latest_champs ($limit)
  {
    global $vbulletin, $bbcode_parser;
  
    //var_dump($vbulletin);
    //highlight_file('./modules/arcadestats.php');
    //exit;
    $news_items = $vbulletin->db->query_read("
      SELECT *
      FROM " . TABLE_PREFIX . "v3arcade_news
      WHERE newstext LIKE '%is the new%'
      ORDER BY datestamp DESC
      LIMIT $limit
    ");
  
    while ($news_item = $vbulletin->db->fetch_array($news_items)) {
        //$as_news_text = $bbcode_parser->do_parse($news_item['newstext'], 1, 1, 1, 0);
      $as_news_text = $news_item['newstext'];
      $as_news_text = str_replace("arcade.php", $vbulletin->options['bburl'] . "/arcade.php", $as_news_text);
  
      $as_news_date = vbdate($vbulletin->options['dateformat'],$news_item['datestamp']);
      $as_news_time = vbdate($vbulletin->options['timeformat'],$news_item['datestamp']);
      $getbgrow = exec_switch_bg();
      //eval('$as_newsbits .= "' . fetch_template('v3a_CMS_as_newsbits') . '";');
      $templater = vB_Template::create('v3a_CMS_as_newsbits');
       $templater->register('getbrow',$getbrow);
       $templater->register('as_news_text',$as_news_text);
       $templater->register('as_news_date',$as_news_date);
       $templater->register('as_news_time',$as_news_time);
       $as_newsbits .= $templater->render();
  
    }
    $vbulletin->db->free_result($news_items);
  
    //eval('$news_table = "' . fetch_template('v3a_CMS_as_newstable') . '";');
    $templater = vB_Template::create('v3a_CMS_as_newstable');
     $templater->register('as_newsbits',$as_newsbits);
     $news_table = $templater->render();
    return $news_table;
  }
  
  function get_latest_scores ($limit)
  {
    global $vbulletin;
  
    $latest_scores = $vbulletin->db->query_read("
      SELECT sessions.userid, sessions.gamename, sessions.gameid, sessions.score, sessions.start, sessions.finish,
        user.username,
        games.title
      FROM " . TABLE_PREFIX . "v3arcade_sessions as sessions
      LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "user AS user
        ON (sessions.userid = user.userid)
      LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "v3arcade_games as games
        on (sessions.gameid = games.gameid)
      WHERE sessions.finish <> 0
      ORDER BY sessions.sessionid DESC
      LIMIT $limit
    ");
  
    while ($latest_score = $vbulletin->db->fetch_array($latest_scores)) {
      $as_score_userid = $latest_score['userid'];
      $as_score_gameid = $latest_score['gameid'];
      $as_score_name = $latest_score['username'];
      $as_score_score = floatval($latest_score['score']);
      $as_score_gametitle = $latest_score['title'];
      $as_score_date = vbdate($vbulletin->options['dateformat'],$latest_score['finish']);
      $as_score_time = vbdate($vbulletin->options['timeformat'],$latest_score['finish']);
      //echo "foo: $as_score_gametitle<br>\n";
      $getbgrow = exec_switch_bg();
      //eval('$as_scorebits .= "' . fetch_template('v3a_CMS_as_scorebits') . '";');
      $templater = vB_Template::create('v3a_CMS_as_scorebits');
       $templater->register('getbrow',$getbrow);
       $templater->register('as_score_userid',$as_score_userid);
       $templater->register('as_score_name',$as_score_name);
       $templater->register('as_score_score',$as_score_score);
       $templater->register('as_score_gameid',$as_score_gameid);
       $templater->register('as_score_gametitle',$as_score_gametitle);
       $templater->register('as_score_date',$as_score_date);
       $templater->register('as_score_time',$as_score_time);
       $as_scorebits .= $templater->render();
    }
    $vbulletin->db->free_result($latest_scores);
  
    //eval('$score_table = "' . fetch_template('v3a_CMS_as_scoretable') . '";');
    $templater = vB_Template::create('v3a_CMS_as_scoretable');
     $templater->register('as_scorebits',$as_scorebits);
     $score_table = $templater->render();
    return $score_table;
  }
  
  $as_score_table = get_latest_scores($g_scores_limit);
  $as_news_table = get_latest_champs($g_news_limit);
  $as_random_table = get_random_game();
  $as_champs_table = get_champs($g_champs_limit);
  $as_recent_table = get_games("recent","Most Recent", $g_limit);
  $as_played_table = get_games("played","Most Played", $g_limit);
  $as_popular_table = get_games("popular","Most Popular", $g_limit);
  
  $collapseobj_arcadestats = $vbcollapse['collapseobj_arcadestats'];
  $collapseimg_arcadestats = $vbcollapse['collapseimg_arcadestats'];
  
  //eval('$home[$mods[\'modid\']][\'content\'] .= "' . fetch_template('v3a_CMS_arcadestats') . '";');
  $templater = vB_Template::create('v3a_CMS_arcadestats');
  $templater->register('as_score_table',$as_score_table);
  $templater->register('as_news_table',$as_news_table);
  $templater->register('as_random_table',$as_random_table);
  $templater->register('as_champs_table',$as_champs_table);
  $templater->register('as_recent_table',$as_recent_table);
  $templater->register('as_played_table',$as_played_table);
  $templater->register('as_popular_table',$as_popular_table);
  $output = $templater->render();
  حالا از ADMIN CP > vBulletin CMS > Layout manager > Edit حتماً این بلوک رو در قسمت وسط بذارید .
  موفق باشید .
  تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
  • نوع فایل: jpg full.jpg (150.3 کیلو بایت, 61 نمایش)
  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده
 2. گیفت کارت آیتونز

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. نحوه اضافه کردن بازی درV3 Arcade
  توسط VBIran در انجمن آموزش های IbProArcade و V3 Arcade
  پاسخ: 14
  آخرين نوشته: 2015/09/05, 07:34 PM
 2. دانلود فارسی ساز ورژن 4 ویبولتین Suite و Publishing Suite
  توسط VBIran در انجمن فارسی ساز ها و پک های زبان
  پاسخ: 28
  آخرين نوشته: 2012/12/19, 05:12 PM
 3. پاسخ: 17
  آخرين نوشته: 2012/04/03, 11:24 PM
 4. دانلود سیستم بازی انلاین v3 Arcade برای ویبولتین 4.x.x
  توسط roham در انجمن دانلود بازی های IbProArcade و V3 Arcade
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/11/22, 09:03 PM
 5. کمک در مورد بازی آنلاین arcade
  توسط ho89 در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2011/07/19, 01:34 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •