عزیزان به شات هایی که در پیوست وجود دارد فکر کنم بفهمید این هک چیکار میکند !