سلام خدمت شما کاربران و مدیران

شات
56.jpg


اول postbit_legacyسرچ کنید
کدهای توش هست با این جایگزین کنید

کد PHP:
{vb:raw template_hook.postbit_start}<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}"><!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->    <div class="posthead">        <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}">        <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">        <vb:if condition="$show['announcement']">        <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>        <vb:else />        <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if  condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span  class="time">{vb:raw  post.posttime}</span></vb:if></span>        </vb:if>        </span>        </label>        <span class="nodecontrols">        <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid']">            <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread,  {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}"  class="postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a>        </vb:if>        <vb:if condition="$show['inlinemod']">            <input class="postimod" type="checkbox"  id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw  post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" />        </vb:if>        </span>    </div>    <div class="postdetails">        <div class="userinfo">            <div class="username_container">            <vb:if condition="$post['userid']">            <br><div class="eti_postbit_merkezli">                {vb:raw memberaction_dropdown}                            <vb:else />{vb:raw post.musername}        </vb:if>            </div></div>            <div class="eti_postbit"> <center>{vb:raw post.usertitle}</center></div>           <vb:if condition="$post['rank']"> <div class="eti_postbit_merkezli">{vb:raw post.rank}          </div> </vb:if>                      {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}                    <vb:if condition="$show['avatar']">
             
<div class="eti_postbit"=class="postuseravatar"  href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw  post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">            <center>    <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar,  {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw  post.username}}" /></center>            </a>            </div></vb:if>             <div class="eti_postbit">وضعیت: {vb:raw post.onlinestatus}</div> <vb:if condition="$post['userid']"><vb:if condition="$post['userid']"><div class="eti_postbit">{vb:rawphrase userid} : {vb:raw post.userid}</div></vb:if>    <vb:if condition="$post['joindate']"><div class="eti_postbit">{vb:rawphrase join_date} : {vb:raw post.joindate}</div></vb:if>                    <vb:if condition="$post['field2']"><div class="eti_postbit">{vb:rawphrase location_perm} : {vb:raw post.field2}</div></vb:if><vb:if condition="$post['field8']"><div class="eti_postbit">تخصص: {vb:raw post.field4}</div></vb:if><vb:if condition="$post['field6']"><div class="eti_postbit">جنسیت : {vb:raw post.field5}</div></vb:if><vb:if condition="$post['field5']"><div class="eti_postbit">تلفن : {vb:raw post.field9}</div></vb:if>                    <vb:if condition="$post['age']"><div class="eti_postbit">{vb:rawphrase age}: {vb:raw post.age}</div></vb:if>                    <div class="eti_postbit">{vb:rawphrase 'posts'} : {vb:raw post.posts}    </div>{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}<vb:if condition="$post['reputation']"><div class="eti_postbit">{vb:rawphrase reputation} : {vb:raw post.reputation}</div></vb:if><vb:if condition="$post['reputation']"><div class="eti_postbit"><span class="postbit_reputation"  id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw  post.reputationdisplay}</span></div></vb:if><vb:if condition="$post['field10']"><div class="eti_postbit">SMS:<p><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"  direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align:  center; " height="78">{vb:raw  post.field10}</marquee></p></div></vb:if>                       <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">                                <vb:if condition="$show['infraction']"><div class="eti_postbit">{vb:rawphrase infractions} : {vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})                     </div>                    </vb:if>                    <vb:if condition="$show['reputation']">                        <vb:if condition="$show['reppower']">                    <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt>                     <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}<dd>                         </vb:if>                    </vb:if>                </dl>                </vb:if>                {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}                <div class="imlinks"><div class="eti_postbit">ایدی : {vb:raw post.icqicon} {vb:raw  post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw  post.skypeicon}</div>                </div>            </vb:if><vb:if  condition="$post['field11']"><div  align="center"><p><img border="0"  src="http://www.n-alforat.com/vb/images/wsam/{vb:raw post.field11}.gif"  alt="الوسام"></p></div></vb:if>  <tr>           </tr></table>        </div>         <div class="postbody">            <div class="postrow<vb:if  condition="$show['postedited'] || $post['signature']">  has_after_content</vb:if>">                {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}                <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">                <h2 class="title icon">                    <vb:if  condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}"  alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}<!-- Place this tag in your head or just before your close body tag --><script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
<!-- Place this tag where you want the +1 button to render --><g:plusone></g:plusone>                 </h2>                </vb:if>

                        <vb:if condition="$post['isfirstshown']">                            {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}                            {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}                        </vb:if>                        <vb:if condition="$post['islastshown']">                            {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}                        </vb:if>                <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">                    <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">                        <blockquote class="postcontent restore ">                            <div align="center"><div  align="center"><font size="4"><font  color="#790d0d">{vb:raw  post.message}</font></font></div>                        </blockquote>                    </div>
                    <vb:if condition="$show['attachments']">                        <div class="attachments">
                        <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">                            <fieldset class="postcontent">                                <legend><img src="{vb:stylevar  imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase  attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase  attached_thumbnails}</legend>                                {vb:raw post.thumbnailattachments}                            </fieldset>                        </vb:if>
                        <vb:if condition="$show['imageattachment']">                            <fieldset class="postcontent">                                <legend><img src="{vb:stylevar  imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase  attached_images}</legend>                                {vb:raw post.imageattachments}                            </fieldset>                        </vb:if>
                        <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">                            <fieldset class="postcontent">                                <legend><img src="{vb:stylevar  imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase  attached_images}</legend>                                <ul>                                {vb:raw post.imageattachmentlinks}                                </ul>                            </fieldset>                        </vb:if>
                        <vb:if condition="$show['otherattachment']">                            <fieldset class="postcontent">                                <legend><img src="{vb:stylevar  imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase  attached_files}</legend>                                <ul>                                {vb:raw post.otherattachments}                                </ul>                            </fieldset>                        </vb:if>
                        <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">                            <fieldset class="postcontent">                                <legend><img src="{vb:stylevar  imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase  attachments_pending_approval}</legend>                                <ul>                                {vb:raw post.moderatedattachments}                                </ul>                            </fieldset>                        </vb:if>
                        </div>                    <!-- / attachments -->                    </vb:if>                </div>            </div>            <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">            <div class="after_content">                <vb:if condition="$show['postedited']">                <!-- edit note -->                <blockquote class="postcontent lastedited"><!--                    <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> -->                    <vb:if condition="$show['postedithistory']">                        {vb:rawphrase  last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username},  {vb:raw post.edit_date},                             {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}                    <vb:else />                        {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z,  {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw  post.edit_time}}                    </vb:if>                    <vb:if condition="$post['edit_reason']">                        <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}                    </vb:if>                </blockquote>                <!-- / edit note -->                </vb:if>                                       {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}                                {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}                <vb:if condition="$post['signature']">                        <blockquote class="signature  restore"><div class="signaturecontainer"><div  class="samer_sig"><div align="center">{vb:raw  post.signature}</div></div></div></blockquote>                </vb:if>                                        {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}            </div>            </vb:if>            <div class="cleardiv"></div>        </div>    </div>        <div class="postfoot">            <!-- <div class="postfoot_container"> -->            <div class="textcontrols floatcontainer">                <span class="postcontrols">                    <img style="display:none" id="progress_{vb:raw  post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif"  alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />                    <vb:if condition="$post['editlink']">                        <a class="editpost" href="{vb:raw  post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img  src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}"  alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase  edit_post}</a>                     <span class="seperator">&nbsp;</span>                    </vb:if>                    <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">                        <a id="qr_{vb:raw post.postid}"  class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}"  rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}"  src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase  quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>                     <span class="seperator">&nbsp;</span>                    </vb:if>                    <vb:if condition="$post['replylink']">                        <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}"  class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}"  rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}"  src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase  reply_with_quote}" />  <vb:if  condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase  reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase  reply_with_quote}</vb:if></a>                     <vb:if  condition="$show['multiquote_post']"><span  class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>                    </vb:if>                    <vb:if condition="$show['multiquote_post']">                                                 <a class="multiquote" href="{vb:raw  post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw  post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw  vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"  />&nbsp;</a>                     </vb:if>                </span>                <span class="postlinking">                    <vb:if condition="!$post['forwardlink']  && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT !=  'announcement'">                        <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">                               <a href="{vb:raw promote_url}"  class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>                                                       <span class="seperator">&nbsp;</span>                        </vb:if>                    </vb:if>
                    {vb:raw template_hook.postbit_controls}                    {vb:raw post.iplogged}                    <vb:if condition="$post['forwardlink']">                        <a class="forwardpost" href="{vb:raw  post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw  vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" />  {vb:rawphrase forward}</a>                        <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR  $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR  $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR  $show['yellowcard']"><span  class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>                    </vb:if>                    <vb:if condition="$show['reputationlink']">                        <span class="reputationpopupmenu popupmenu  popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl  reputation" href="reputation.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}"  title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow"  id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar  imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}"  /> -->&nbsp;</a></span>                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$show['infractionlink']">                        <a class="infraction"  href="infraction.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}"  rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw  post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar  imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase  add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> -->  &nbsp;</a> &nbsp;                    </vb:if>                    <vb:if condition="$show['reportlink']">                        <a class="report" href="{vb:raw  post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase  report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar  imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}"  /> -->&nbsp;</a> &nbsp;                    </vb:if>
                    <vb:if condition="$show['moderated']">                        <img class="moderated" src="{vb:stylevar  imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />                    </vb:if>                    <vb:if condition="$show['spam']">                        <img class="spam" src="{vb:stylevar  imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />                    </vb:if>                    <vb:if condition="$show['deletedpost']">                        <vb:if condition="$show['managepost']">                            <a class="deleted" href="{vb:raw  $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/',  ''}postings.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}"  title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>                        <vb:else />                            <img class="deleted_nolink"  class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png"  alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />                        </vb:if>                    </vb:if>                    <vb:if condition="$show['redcard']">                        <a class="redcard"  href="infraction.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}"  rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!--  <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png"  alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> -->  &nbsp;</a>                        <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />                            <a class="yellowcard"  href="infraction.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}"  rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img  src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase  received_warning}" /> --> &nbsp;</a>                    </vb:if>                </span>            <!-- </div> -->            </div>        </div>    <hr /></li>
{vb:raw template_hook.postbit_end} 


additional.css باز کنید این تو آخرش بزارید

کد PHP:
@charset "UTF-8";/* CSS Document */
/* last edited notice */
.lastedited {    font-style:italic;    padding-top1em;    color: {vb:stylevar body_color};    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};/*    clear:both; */}
.
lastedited a {    color: {vb:stylevar body_color};}/* reputation image */.postbit_reputation {    padding:0 0 0 3px;    clear:both;    display:block;}img.repimg {    padding:0;    margin:0 0 0 -3px;    display:inline;}
.
quickedit {border-top: {vb:stylevar tabslight_border};}/*signature */.signature {        padding-top1em;    border-top: {vb:stylevar signature_border};        margin-top2em;}

/*post bit*/.postbit, .postbitlegacy, .eventbit {    margin-bottom: {vb:stylevar padding};    display:block;    width100%;    clear:both;    positionrelative;    float: {vb:stylevar left};    color: {vb:stylevar body_color};    border: {vb:stylevar postbit_border};}
.
postbit object {    clear:both; }
.
postbit .postdetails {    width100%;    display:block;    float: {vb:stylevar left};}
.
postrow {    overflowauto;}
.
postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {    background: {vb:stylevar postbithead_background};    _background-imagenone;    border: {vb:stylevar postbithead_border};    clear:both;    display:block;    float: {vb:stylevar left};    width100%;    color: {vb:stylevar postbithead_color};    margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar  postbithead_border.units} -{vb:stylevar  postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units0;    font: {vb:stylevar postbithead_font};    padding4px 0;}
.
postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate {            display:block;            float:{vb:stylevar left};            clear:{vb:stylevar right};            width49%;            margin-{vb:stylevar left}: 10px;            font: {vb:stylevar postbithead_font};            padding-{vb:stylevar left}: 15px;}
.
postbit .posthead .postdate.old, .postbitlegacy .posthead .postdate.old {            background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.pngno-repeat center {vb:stylevar left};}
.
postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new {            background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_new.pngno-repeat center {vb:stylevar left};}
.
postbit .postdate .time {    color: {vb:stylevar postbithead_color};    margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}
.
postbithead .postdate .time {    color: {vb:stylevar body_color};}
.
postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact {    positionrelative;    float: {vb:stylevar left};    clear: {vb:stylevar right};    width50%;    display:block;}.postbit .postuseravatarlink {    display:block;     text-aligncenter;    positionrelative;    top0;    margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+5};    float: {vb:stylevar left};    clear: {vb:stylevar right};}
.
postbit .postuseravatarlink img {}

.
postbit .nodecontrols .postimod{    top0;    position:relative;    margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}
.
postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar {    background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};    _background-imagenone;    clear:both;    min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math  {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar  padding}}};    heightauto !important;    border-bottom:{vb:stylevar postbit_border};    padding0.5em 0;    width100%;    float: {vb:stylevar left};}
.
postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact {    display:inline-block;    min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math  {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar  padding}}};    heightauto !important;    height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math  {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar  padding}}};}.postbit .username_container {     float: {vb:stylevar left};     clear: {vb:stylevar right};     display:block;     margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}.postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction {     displayinline;}
.
postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact {    margin-{vb:stylevar left}: 0;}/*.postbit .userinfo .postbit_reputation {        margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize} + {vb:stylevar padding} + 5px};}*/.postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username {    font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};    font-weightbold;}
.
postbit .userinfo_noavatar .imlinks img {    display:inline;}.postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest {    font-weight:normal;}
.
postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle,  .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank {    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};    font-weightbold;    display:block;    clear:both;}.postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra {    text-align: {vb:stylevar right};    width300px;    float: {vb:stylevar right};    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};}
.
postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl {    margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};    float: {vb:stylevar right};    width150px;}
.
postbit .userinfo_extra dl dt {    float:{vb:stylevar left};    display:block;    margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};}
.
postbit .userinfo_extra dl dt:after  {    content:":";}.postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after {    content:none;}.postbit .userinfo_extra dl dd {    display:block;}
.
postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo {    float: {vb:stylevar left};    displayinline;}
.
postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl {    font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};    backgroundtransparent;    padding0;    display:inline-block;}
.
postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover {    color: {vb:stylevar link_color};    text-decoration: {vb:stylevar linkhover_hoverDecoration};}
.
postbit .postbody {    clearboth;    color: {vb:stylevar postbit_color};}

.
postbit .postrow {    font-family: {vb:stylevar forum_msg_font.fontFamily};}.postbit .postrow {    padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding3em;    font: {vb:stylevar forum_msg_font};}.postbit hr {    display:none;}
.
postcontent {    word-wrap: break-word;}

.
postbit .posttitle {    display:block;    padding: {vb:stylevar padding};    font-weight:bold;    font: {vb:stylevar post_title_font};    margin0;}
.
postbit .content img, .postbitlegacy .content img, .postbitdeleted  .content img, .postbitignored .content img, .eventbit .content img {    max-width: {vb:stylevar image_medium_max};}
/*postbit legacy*/
.postbitlegacy hr, .eventbit hr {    displaynone;}
.
postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails {    float: {vb:stylevar left};    width100%;    background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};    _background-imagenone;}
.
postbitlegacy .posthead .time {    font: {vb:stylevar postbithead_font};    color: {vb:stylevar postbithead_color};}
.
postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols {    positionabsolute;    color: {vb:stylevar postbithead_color};    {vb:stylevar right}: 0;    top0;    width50% ;    padding4px {vb:stylevar padding0;    text-align: {vb:stylevar right};    font: {vb:stylevar postbithead_font};    vertical-alignmiddle;}
.
postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a {    color: {vb:stylevar postbithead_color};        top: -2px;        position:relative;}
.
postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img {    positionrelative;    top2px;    padding0;}
.
postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod {    top0px;    position:relative;    margin-{vb:stylevar left}: 5px;}
.
postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {    margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width};    border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbit_userinfo_border};    background: {vb:stylevar postbit_background};    _background-imagenone;    padding-bottom1em;}
.
postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {    padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} {vb:stylevar padding};    font: {vb:stylevar forum_msg_font};    color: {vb:stylevar postbit_color};}
.
postbitlegacy .userinfo {    float:{vb:stylevar left};    positionrelative;    width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};     padding2px {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:stylevar padding}/2};    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};    display:block;        background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};    clear:both;}
.
postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};    display:block;    clear:both;}
.
postbitlegacy .userinfo .username_container {    margin-bottom8px;}

.
postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction {    displayinline;}
.
postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {    display:block;    margin:{vb:math {vb:stylevar padding}/3auto 0;    text-align:{vb:stylevar left};    widthauto;    float: {vb:stylevar left};    clearboth;}
.
postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit .userinfo .eventuseravatar img {    border: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_border};     outline: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_outline};     max-width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} -  {vb:math {vb:stylevar padding}*2}- {vb:math {vb:stylevar  postbitlegacy_avatar_outline.borderWidth}*2} - {vb:math {vb:stylevar  postbitlegacy_avatar_border.borderWidth}*2}};}
.
postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username {    clear:{vb:stylevar right};    font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};    font-weight:bold;    widthauto;    max-width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2} - 20px};    word-wrap:break-word;}
.
postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username {    padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};    display:block;    font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};}
.
postbitlegacy dl.userinfo_extra, .postbitlegacy dl.user_rep {    margin: {vb:math {vb:stylevar padding}/20;    display:block;    float: {vb:stylevar left};    width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; }.postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt {    float: {vb:stylevar left};    text-align: {vb:stylevar left};    /*color: {vb:stylevar shade_color};*/    margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};    margin-{vb:stylevar left}: 0;    min-width:60px;    width:auto !important;    width:60px;}
.
postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after {    content":";}
.
postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after {    contentnone;}
.
postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd {    padding-bottom3px;}
.
postbitlegacy dl.user_rep img {    margin-top: {vb:stylevar padding};}
.
postbitlegacy .imlinks {    width100%;    float: {vb:stylevar left};}
.
postbitlegacy .imlinks img {    display:inline;}
.
postbitlegacy .title, .eventbit .title {    display:block;    padding: {vb:stylevar padding};        padding-{vb:stylevar left}: 0;    font: {vb:stylevar post_title_font};}
.
postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot {    display:block;    positionrelative;    {vb:stylevar right}: 0;    float: {vb:stylevar left};    clear:both;    /*vertical-align: bottom;*/    backgroundtransparent;    /*height: {vb:math 16px + {vb:math 5px * 2}};*/    font: {vb:stylevar postbit_control_font};    width100%;}
.
postbitlegacy .postrow.has_after_content {    padding-bottom4em;}
.
postbitlegacy .after_content {    positionrelative;    width100%;    clear:both;}
.
postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {    margin-top1em;    padding1em {vb:stylevar padding0;}
.
postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols {    padding6px 0 4px;    display:block;    background: {vb:stylevar postbit_foot_background};    _background-imagenone;    font: {vb:stylevar postbit_control_font};    width100%;    margin-{vb:stylevar right}: 10px;}.postbitlegacy .postfoot  .postcontrols, .postbit .postfoot  .postcontrols {    float:{vb:stylevar right};    padding-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};    text-align:{vb:stylevar right};    width:50%;}
.
postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking {    padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding};}
.
postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline {    positionabsolute;    top2px;    {vb:stylevar left}: -1px;    margin-{vb:stylevar right}: 1px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator {    border-right:{vb:stylevar postfoot_separator_widthsolid {vb:stylevar postfoot_separator_color};    displayinline;    width: {vb:stylevar postfoot_separator_width};    margin0 5px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a {    -moz-border-radius0px;    -webkit-border-radius0px;    border-radius0px;    padding0;    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math 3px+20px};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};    background: {vb:stylevar postbit_control_background};    _background-imagenone;    color: {vb:stylevar postbit_control_color};    font: {vb:stylevar postbit_control_font};    display:inline-block;    /* margin needs to be left invariant of the text direction (LTR-RTL) */    margin-left5px;}
/* Text button hover images */.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam  {    padding-top2px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot  .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols  img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy  .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot  .textcontrols img.deleted_nolink  {    padding-top2px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot  .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent   {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.pngno-repeat  {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left} ;        padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit  .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot  .textcontrols a.editevent:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot  .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols  a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.pngno-repeat  {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit  .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot  .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols  a.forwardpost:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b.pngno-repeat  {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote-back_40b.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    padding-bottom:1px;    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar  imgdir_button}/multiquote_40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar  postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};    }.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar  imgdir_button}/add-infraction_sm-hover.pngno-repeat {vb:stylevar  postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar  imgdir_misc}/blog/blogpost_40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar  postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left} ;    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar  imgdir_button}/reputation-40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar  postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b.pngno-repeat  {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar  imgdir_button}/yellow-card_sm-hover.pngno-repeat {vb:stylevar  postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover {    color: {vb:stylevar postbit_control_hover_color};    background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};    _background-imagenone;}
.
postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight {    background-color: {vb:stylevar postbit_control_hover_background.backgroundColor};}
.
postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img {    positionabsolute;    top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};    {vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+1};}
.
postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img {    top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};}
/*post bit deleted*/.postbitdeleted, .postbitignored {    margin-bottom: {vb:stylevar padding};    display:block;    width100%;    clear:both;    positionrelative;    color: {vb:stylevar body_color};    border: {vb:stylevar postbit_border};    float: {vb:stylevar left};    background: {vb:stylevar postbit_deleted_background};    _background-imagenone;}
.
postbitdeleted hr, .postbitignored hr {    displaynone;}
.
postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {    display:table;    background: {vb:stylevar postbithead_background};    _background-imagenone;    border: {vb:stylevar postbithead_border};    height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6};    padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+20;    color: {vb:stylevar postbithead_color};    width100%;    margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar  postbithead_border.units} -{vb:stylevar  postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units0;    font: {vb:stylevar postbithead_font};}
.
postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {    display:inline-block;    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4};    margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};    color: {vb:stylevar postbithead_color};    background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.pngno-repeat center {vb:stylevar left};    font: {vb:stylevar postbithead_font};}
.
postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {    color: {vb:stylevar postbithead_color};    margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};    font: {vb:stylevar postbithead_font};}
.
postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {    positionabsolute;    {vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};    top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};}
.
postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {    padding0;}
.
postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {    padding:  {vb:stylevar padding};}
.
postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {    displayblock;}

.
postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {    display:block;    backgroundtransparent;    positionrelative;    clearboth;    padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};    border-bottom: {vb:stylevar postbit_border};    word-wrap: break-word;}
.
postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {    display:block;    float: {vb:stylevar left};    clear: {vb:stylevar right};    font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};    /*font-weight:bold;*/}
.
postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {    float: {vb:stylevar left};    display:block;    positionrelative;    top: -5px;}
.
postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {    clear:both;    display:block    width100%;}
.
postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {    color: {vb:stylevar link_color};    text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration};}
.
postbitdeleted .title, .postbitignored .title {    font: {vb:stylevar post_title_font};}
.
postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {    padding4px 0;    padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};    text-align: {vb:stylevar right};    background: {vb:stylevar postbit_foot_background};    _background-imagenone;    font: {vb:stylevar postbit_control_font};    height16px;}
.
postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {    background: {vb:stylevar postbit_control_background};    _background-imagenone;    border: {vb:stylevar postbit_control_border};    font: {vb:stylevar postbit_control_font};}
.
postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {    background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};    _background-imagenone;    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}
.
userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {    background-color:transparent;}
.
userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {    background-color:transparent;    color:inherit;}.postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {    color:auto;}
.
postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar,.postbit.imod_highlight .userinfo,.postbit.imod_highlight .postbody,.postbitlegacy.imod_highlight .postdetails,.postbitlegacy.imod_highlight .userinfo,.postbitlegacy.imod_highlight .postbody,.postbitdeleted.imod_highlight,.postbitignored.imod_highlight {    background:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor};    color: {vb:stylevar body_color};}

/* start styles for postbit_legacy */.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {    background-color:transparent;}.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {    background-color:transparent;    color:inherit;}.postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {    color:auto;}/* end styles for postbit_legacy */
img.onlinestatus_noavatar {    positionrelative;    top5px;    {vb:stylevar left}: -56px;}img.onlinestatus {    positionrelative;    top5px;    {vb:stylevar left}: -4px;}
/* last edited */.postbody fieldset {    background: {vb:stylevar postbit_boxed_background};    _background-imagenone;    -moz-border-radius: {vb:stylevar border_radius};    -webkit-border-radius: {vb:stylevar border_radius};    border-radius: {vb:stylevar border_radius};    padding: {vb:stylevar postbit_boxed_padding};    font-size: {vb:stylevar postbit_boxed_fontSize};}
.
postbody img.inlineimg {    positionrelative;    top2px;}
.
postbody .lastedited .reason {    font-weightbold;}
.
postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {    width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};    float: {vb:stylevar left};    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};}
.
hasad {    display:block;    margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth};}.samer_sig {/* By Samer www.dorar-aliraq.netCheers */padding-left4px;padding-right4px;padding-top4px;padding-bottom4px;border-top1px solid #f2caea;border-right: 1px solid #f2caea;border-left: 1px solid #f2caea;border-bottom: 1px solid #f2caea;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;width: 75%;-moz-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #f2caea;-webkit-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #f2caea;box-shadow: 0px 0px 6px 6px #f2caea;-moz-border-radius-bottomright: 6px;-moz-border-radius-bottomleft: 6px;-moz-border-radius-topright: 6px;-moz-border-radius-topleft: 6px;-webkit-border-top-left-radius: 6px;-webkit-border-top-right-radius: 6px;-webkit-border-bottom-right-radius: 6px;-webkit-border-bottom-left-radius: 6px;border-top-left-radius: 6px 6px;border-top-right-radius: 6px 6px;border-bottom-left-radius: 6px 6px;border-bottom-right-radius: 6px 6px;}/* eTiKeT Postbit_Legacy*/ .eti_postbit_merkezli {     padding-left: 4px;    padding-right: 4px;    padding-top: 2px;    padding-bottom: 2px;    background-color: #ffffff;    border-top: 1px solid #f2caea;    border-right: 1px solid #f2caea;    border-left: 1px solid #f2caea;    border-bottom: 1px solid #f2caea;    margin-bottom: 5px;    text-align:center;    -moz-box-shadow: 0 2px 6px ##f2caea;  -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #f2caea;  -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};}   .eti_postbit {    padding-left: 4px;    padding-right: 4px;    padding-top: 2px;    padding-bottom: 2px;    background-color: #ffffff;    border-top: 1px solid #f2caea;    border-right: 1px solid #f2caea;    border-left: 1px solid #f2caea;    border-bottom: 1px solid #f2caea;    margin-bottom: 5px;   -moz-box-shadow: 0 2px 6px #f2caea;  -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #f2caea;  -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 

در آخر
postbit.css باز کنید کدهای توش هست با این جایگزین کنید


کد PHP:
.lastedited {    font-style:italic;    padding-top1em;    color: {vb:stylevar body_color};    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};/*    clear:both; */}
.
lastedited a {    color: {vb:stylevar body_color};}/* reputation image */.postbit_reputation {    padding:0 0 0 3px;    clear:both;    display:block;}img.repimg {    padding:0;    margin:0 0 0 -3px;    display:inline;}
.
quickedit {border-top: {vb:stylevar tabslight_border};}/*signature */.signature {        padding-top1em;    border-top: {vb:stylevar signature_border};        margin-top2em;}

/*post bit*/.postbit, .postbitlegacy, .eventbit {    margin-bottom: {vb:stylevar padding};    display:block;    width100%;    clear:both;    positionrelative;    float: {vb:stylevar left};    color: {vb:stylevar body_color};    border: {vb:stylevar postbit_border};}
.
postbit object {    clear:both; }
.
postbit .postdetails {    width100%;    display:block;    float: {vb:stylevar left};}
.
postrow {    overflowauto;}
.
postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {    background: {vb:stylevar postbithead_background};    _background-imagenone;    border: {vb:stylevar postbithead_border};    clear:both;    display:block;    float: {vb:stylevar left};    width100%;    color: {vb:stylevar postbithead_color};    margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar  postbithead_border.units} -{vb:stylevar  postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units0;    font: {vb:stylevar postbithead_font};    padding4px 0;}
.
postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate {            display:block;            float:{vb:stylevar left};            clear:{vb:stylevar right};            width49%;            margin-{vb:stylevar left}: 10px;            font: {vb:stylevar postbithead_font};            padding-{vb:stylevar left}: 15px;}
.
postbit .posthead .postdate.old, .postbitlegacy .posthead .postdate.old {            background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.pngno-repeat center {vb:stylevar left};}
.
postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new {            background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_new.pngno-repeat center {vb:stylevar left};}
.
postbit .postdate .time {    color: {vb:stylevar postbithead_color};    margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}
.
postbithead .postdate .time {    color: {vb:stylevar body_color};}
.
postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact {    positionrelative;    float: {vb:stylevar left};    clear: {vb:stylevar right};    width50%;    display:block;}.postbit .postuseravatarlink {    display:block;     text-aligncenter;    positionrelative;    top0;    margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+5};    float: {vb:stylevar left};    clear: {vb:stylevar right};}
.
postbit .postuseravatarlink img {}

.
postbit .nodecontrols .postimod{    top0;    position:relative;    margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}
.
postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar {    background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};    _background-imagenone;    clear:both;    min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math  {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar  padding}}};    heightauto !important;    border-bottom:{vb:stylevar postbit_border};    padding0.5em 0;    width100%;    float: {vb:stylevar left};}
.
postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact {    display:inline-block;    min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math  {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar  padding}}};    heightauto !important;    height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math  {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar  padding}}};}.postbit .username_container {     float: {vb:stylevar left};     clear: {vb:stylevar right};     display:block;     margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}.postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction {     displayinline;}
.
postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact {    margin-{vb:stylevar left}: 0;}/*.postbit .userinfo .postbit_reputation {        margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize} + {vb:stylevar padding} + 5px};}*/.postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username {    font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};    font-weightbold;}
.
postbit .userinfo_noavatar .imlinks img {    display:inline;}.postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest {    font-weight:normal;}
.
postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle,  .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank {    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};    font-weightbold;    display:block;    clear:both;}.postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra {    text-align: {vb:stylevar right};    width300px;    float: {vb:stylevar right};    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};}
.
postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl {    margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};    float: {vb:stylevar right};    width150px;}
.
postbit .userinfo_extra dl dt {    float:{vb:stylevar left};    display:block;    margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};}
.
postbit .userinfo_extra dl dt:after  {    content:":";}.postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after {    content:none;}.postbit .userinfo_extra dl dd {    display:block;}
.
postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo {    float: {vb:stylevar left};    displayinline;}
.
postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl {    font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};    backgroundtransparent;    padding0;    display:inline-block;}
.
postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover {    color: {vb:stylevar link_color};    text-decoration: {vb:stylevar linkhover_hoverDecoration};}
.
postbit .postbody {    clearboth;    color: {vb:stylevar postbit_color};}

.
postbit .postrow {    font-family: {vb:stylevar forum_msg_font.fontFamily};}.postbit .postrow {    padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding3em;    font: {vb:stylevar forum_msg_font};}.postbit hr {    display:none;}
.
postcontent {    word-wrap: break-word;}

.
postbit .posttitle {    display:block;    padding: {vb:stylevar padding};    font-weight:bold;    font: {vb:stylevar post_title_font};    margin0;}
.
postbit .content img, .postbitlegacy .content img, .postbitdeleted  .content img, .postbitignored .content img, .eventbit .content img {    max-width: {vb:stylevar image_medium_max};}
/*postbit legacy*/
.postbitlegacy hr, .eventbit hr {    displaynone;}
.
postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails {    float: {vb:stylevar left};    width100%;    background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};    _background-imagenone;}
.
postbitlegacy .posthead .time {    font: {vb:stylevar postbithead_font};    color: {vb:stylevar postbithead_color};}
.
postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols {    positionabsolute;    color: {vb:stylevar postbithead_color};    {vb:stylevar right}: 0;    top0;    width50% ;    padding4px {vb:stylevar padding0;    text-align: {vb:stylevar right};    font: {vb:stylevar postbithead_font};    vertical-alignmiddle;}
.
postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a {    color: {vb:stylevar postbithead_color};        top: -2px;        position:relative;}
.
postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img {    positionrelative;    top2px;    padding0;}
.
postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod {    top0px;    position:relative;    margin-{vb:stylevar left}: 5px;}
.
postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {    margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width};    border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbit_userinfo_border};    background: {vb:stylevar postbit_background};    _background-imagenone;    padding-bottom1em;}
.
postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {    padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} {vb:stylevar padding};    font: {vb:stylevar forum_msg_font};    color: {vb:stylevar postbit_color};}
.
postbitlegacy .userinfo {    float:{vb:stylevar left};    positionrelative;    width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};     padding2px {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:stylevar padding}/2};    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};    display:block;        background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};    clear:both;}
.
postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};    display:block;    clear:both;}
.
postbitlegacy .userinfo .username_container {    margin-bottom8px;}

.
postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction {    displayinline;}
.
postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {    display:block;    margin:{vb:math {vb:stylevar padding}/3auto 0;    text-align:{vb:stylevar left};    widthauto;    float: {vb:stylevar left};    clearboth;}
.
postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit .userinfo .eventuseravatar img {    border: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_border};     outline: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_outline};     max-width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} -  {vb:math {vb:stylevar padding}*2}- {vb:math {vb:stylevar  postbitlegacy_avatar_outline.borderWidth}*2} - {vb:math {vb:stylevar  postbitlegacy_avatar_border.borderWidth}*2}};}
.
postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username {    clear:{vb:stylevar right};    font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};    font-weight:bold;    widthauto;    max-width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2} - 20px};    word-wrap:break-word;}
.
postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username {    padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};    display:block;    font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};}
.
postbitlegacy dl.userinfo_extra, .postbitlegacy dl.user_rep {    margin: {vb:math {vb:stylevar padding}/20;    display:block;    float: {vb:stylevar left};    width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; }.postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt {    float: {vb:stylevar left};    text-align: {vb:stylevar left};    /*color: {vb:stylevar shade_color};*/    margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};    margin-{vb:stylevar left}: 0;    min-width:60px;    width:auto !important;    width:60px;}
.
postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after {    content":";}
.
postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after {    contentnone;}
.
postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd {    padding-bottom3px;}
.
postbitlegacy dl.user_rep img {    margin-top: {vb:stylevar padding};}
.
postbitlegacy .imlinks {    width100%;    float: {vb:stylevar left};}
.
postbitlegacy .imlinks img {    display:inline;}
.
postbitlegacy .title, .eventbit .title {    display:block;    padding: {vb:stylevar padding};        padding-{vb:stylevar left}: 0;    font: {vb:stylevar post_title_font};}
.
postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot {    display:block;    positionrelative;    {vb:stylevar right}: 0;    float: {vb:stylevar left};    clear:both;    /*vertical-align: bottom;*/    backgroundtransparent;    /*height: {vb:math 16px + {vb:math 5px * 2}};*/    font: {vb:stylevar postbit_control_font};    width100%;}
.
postbitlegacy .postrow.has_after_content {    padding-bottom4em;}
.
postbitlegacy .after_content {    positionrelative;    width100%;    clear:both;}
.
postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {    margin-top1em;    padding1em {vb:stylevar padding0;}
.
postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols {    padding6px 0 4px;    display:block;    background: {vb:stylevar postbit_foot_background};    _background-imagenone;    font: {vb:stylevar postbit_control_font};    width100%;    margin-{vb:stylevar right}: 10px;}.postbitlegacy .postfoot  .postcontrols, .postbit .postfoot  .postcontrols {    float:{vb:stylevar right};    padding-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};    text-align:{vb:stylevar right};    width:50%;}
.
postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking {    padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding};}
.
postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline {    positionabsolute;    top2px;    {vb:stylevar left}: -1px;    margin-{vb:stylevar right}: 1px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator {    border-right:{vb:stylevar postfoot_separator_widthsolid {vb:stylevar postfoot_separator_color};    displayinline;    width: {vb:stylevar postfoot_separator_width};    margin0 5px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a {    -moz-border-radius0px;    -webkit-border-radius0px;    border-radius0px;    padding0;    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math 3px+20px};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};    background: {vb:stylevar postbit_control_background};    _background-imagenone;    color: {vb:stylevar postbit_control_color};    font: {vb:stylevar postbit_control_font};    display:inline-block;    /* margin needs to be left invariant of the text direction (LTR-RTL) */    margin-left5px;}
/* Text button hover images */.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam  {    padding-top2px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot  .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols  img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy  .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot  .textcontrols img.deleted_nolink  {    padding-top2px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot  .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent   {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.pngno-repeat  {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left} ;        padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit  .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot  .textcontrols a.editevent:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot  .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols  a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.pngno-repeat  {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit  .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot  .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols  a.forwardpost:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b.pngno-repeat  {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote-back_40b.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    padding-bottom:1px;    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar  imgdir_button}/multiquote_40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar  postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};    }.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar  imgdir_button}/add-infraction_sm-hover.pngno-repeat {vb:stylevar  postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar  imgdir_misc}/blog/blogpost_40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar  postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left} ;    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar  imgdir_button}/reputation-40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar  postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b.pngno-repeat  {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar  imgdir_button}/yellow-card_sm-hover.pngno-repeat {vb:stylevar  postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover  {    backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm-hover.png)  no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar  left};    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};    border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover {    color: {vb:stylevar postbit_control_hover_color};    background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};    _background-imagenone;}
.
postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight {    background-color: {vb:stylevar postbit_control_hover_background.backgroundColor};}
.
postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img {    positionabsolute;    top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};    {vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+1};}
.
postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img {    top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};}
/*post bit deleted*/.postbitdeleted, .postbitignored {    margin-bottom: {vb:stylevar padding};    display:block;    width100%;    clear:both;    positionrelative;    color: {vb:stylevar body_color};    border: {vb:stylevar postbit_border};    float: {vb:stylevar left};    background: {vb:stylevar postbit_deleted_background};    _background-imagenone;}
.
postbitdeleted hr, .postbitignored hr {    displaynone;}


 
.
postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {    display:table;    background: {vb:stylevar postbithead_background};    _background-imagenone;    border: {vb:stylevar postbithead_border};    height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6};    padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+20;    color: {vb:stylevar postbithead_color};    width100%;    margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar  postbithead_border.units} -{vb:stylevar  postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units0;    font: {vb:stylevar postbithead_font};}
.
postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {    display:inline-block;    padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4};    margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};    color: {vb:stylevar postbithead_color};    background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.pngno-repeat center {vb:stylevar left};    font: {vb:stylevar postbithead_font};}
.
postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {    color: {vb:stylevar postbithead_color};    margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};    font: {vb:stylevar postbithead_font};}
.
postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {    positionabsolute;    {vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};    top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};}
.
postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {    padding0;}
.
postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {    padding:  {vb:stylevar padding};}
.
postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {    displayblock;}

.
postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {    display:block;    backgroundtransparent;    positionrelative;    clearboth;    padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};    border-bottom: {vb:stylevar postbit_border};    word-wrap: break-word;}
.
postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {    display:block;    float: {vb:stylevar left};    clear: {vb:stylevar right};    font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};    /*font-weight:bold;*/}
.
postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {    float: {vb:stylevar left};    display:block;    positionrelative;    top: -5px;}
.
postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {    clear:both;    display:block    width100%;}
.
postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {    color: {vb:stylevar link_color};    text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration};}
.
postbitdeleted .title, .postbitignored .title {    font: {vb:stylevar post_title_font};}
.
postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {    padding4px 0;    padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};    text-align: {vb:stylevar right};    background: {vb:stylevar postbit_foot_background};    _background-imagenone;    font: {vb:stylevar postbit_control_font};    height16px;}
.
postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {    background: {vb:stylevar postbit_control_background};    _background-imagenone;    border: {vb:stylevar postbit_control_border};    font: {vb:stylevar postbit_control_font};}
.
postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {    background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};    _background-imagenone;    border: {vb:stylevar postbit_control_border};}
.
userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {    background-color:transparent;}
.
userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {    background-color:transparent;    color:inherit;}.postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {    color:auto;}
.
postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar,.postbit.imod_highlight .userinfo,.postbit.imod_highlight .postbody,.postbitlegacy.imod_highlight .postdetails,.postbitlegacy.imod_highlight .userinfo,.postbitlegacy.imod_highlight .postbody,.postbitdeleted.imod_highlight,.postbitignored.imod_highlight {    background:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor};    color: {vb:stylevar body_color};}

/* start styles for postbit_legacy */.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {    background-color:transparent;}.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {    background-color:transparent;    color:inherit;}.postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {    color:auto;}/* end styles for postbit_legacy */
img.onlinestatus_noavatar {    positionrelative;    top5px;    {vb:stylevar left}: -56px;}img.onlinestatus {    positionrelative;    top5px;    {vb:stylevar left}: -4px;}
/* last edited */.postbody fieldset {    background: {vb:stylevar postbit_boxed_background};    _background-imagenone;    -moz-border-radius: {vb:stylevar border_radius};    -webkit-border-radius: {vb:stylevar border_radius};    border-radius: {vb:stylevar border_radius};    padding: {vb:stylevar postbit_boxed_padding};    font-size: {vb:stylevar postbit_boxed_fontSize};}
.
postbody img.inlineimg {    positionrelative;    top2px;}
.
postbody .lastedited .reason {    font-weightbold;}
.
postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {    width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};    float: {vb:stylevar left};    font-size: {vb:stylevar small_fontSize};}
.
hasad {    display:block;    margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth};}.samer_sig {/* By Samer www.dorar-aliraq.netCheers */padding-left4px;padding-right4px;padding-top4px;padding-bottom4px;border-top1px solid #3e9bdb;border-right: 1px solid #3e9bdb;border-left: 1px solid #3e9bdb;border-bottom: 1px solid #3e9bdb;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;width: 75%;-moz-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #3e9bdb;-webkit-box-shadow: 0px 0px 6px 6px #3e9bdb;box-shadow: 0px 0px 6px 6px #0033CC;-moz-border-radius-bottomright: 6px;-moz-border-radius-bottomleft: 6px;-moz-border-radius-topright: 6px;-moz-border-radius-topleft: 6px;-webkit-border-top-left-radius: 6px;-webkit-border-top-right-radius: 6px;-webkit-border-bottom-right-radius: 6px;-webkit-border-bottom-left-radius: 6px;border-top-left-radius: 6px 6px;border-top-right-radius: 6px 6px;border-bottom-left-radius: 6px 6px;border-bottom-right-radius: 6px 6px;}/* eTiKeT Postbit_Legacy*/ .eti_postbit_merkezli {     padding-left: 4px;    padding-right: 4px;    padding-top: 2px;    padding-bottom: 2px;    background-color: #ffffff;    border-top: 1px solid #3e9bdb;    border-right: 1px solid #3e9bdb;    border-left: 1px solid #3e9bdb;    border-bottom: 1px solid #3e9bdb;    margin-bottom: 5px;    text-align:center;    -moz-box-shadow: 0 2px 6px #3e9bdb;  -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #3e9bdb;  -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};}   .eti_postbit {    padding-left: 4px;    padding-right: 4px;    padding-top: 2px;    padding-bottom: 2px;    background-color: #ffffff;    border-top: 1px solid #3e9bdb;    border-right: 1px solid #3e9bdb;    border-left: 1px solid #3e9bdb;    border-bottom: 1px solid #3e9bdb;    margin-bottom: 5px;   -moz-box-shadow: 0 2px 6px #3e9bdb;  -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #3e9cdd;  -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; }